Tin tức - thông báo

Thông báo về việc triển khai kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện học kì 2, năm học 2023 - 2024 (HK232)

Chi tiết thông báo

Hướng dẫn sinh viên tự đánh giá và theo dõi kết quả rèn luyện sinh viên

Video hướng dẫn sinh viên tự đánh giá và theo dõi kết quả rèn luyện sinh viên

 

Thông báo về việc triển khai kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện học kì 1, năm học 2023 - 2024 (HK231)

Chi tiết thông báo

 

Thông báo về việc triển khai kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện học kì 2, năm học 2022 - 2023 (HK222)

 Chi tiết thông báo

 

 Thông báo về việc triển khai kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện học kì 1, năm học 2022 - 2023 (HK221)

Chi tiết thông báo