Tin tức - thông báo

Thông báo chính sách hỗ trợ tài chính học kì 3, năm học 2023-2024 (HK233)

Thông báo chi tiết

Biểu mẫu đính kèm

Hướng dẫn thực hiện nhập hồ sơ đăng ký

 

Thông báo chính sách hỗ trợ tài chính học kì 2, năm học 2023-2024 (HK232)

Thông báo chi tiết

 Hướng dẫn thực hiện nhập hồ sơ đăng ký

 

 

Thông báo chính sách hỗ trợ tài chính học kì 1, năm học 2023-2024 (HK231)

Thông báo chi tiết dành cho sinh viên khóa 29

Thông báo chi tiết dành cho sinh viên khóa 28 trở về trước

 

Thông báo chính sách hỗ trợ tài chính học kì 3, năm học 2022-2023 (HK223)

Thông báo chi tiết

 

 

Thông báo chính sách hỗ trợ tài chính học kì 2, năm học 2022-2023 (HK222)

Thông báo chi tiết

 

Thông báo chính sách hỗ trợ tài chính học kì 1, năm học 2022-2023 (HK221)

Thông báo chi tiết dành cho sinh viên khóa 28

Thông báo chi tiết dành cho sinh viên khóa 27 trở về trước