Tin tức - thông báo

Thân gửi sinh viên,

Thực hiện theo thông báo số 1979/TB-ĐHVL ngày 07/12/2023, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên kính Thông báo về việc triển khai kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện học kì 1, năm học 2023  2024 (HK231):

  • Thời gian sinh viên tự đánh giá kể từ ngày 25/12/2023 đến hết ngày 07/01/2023.
  • Thời gian phản hồi/ thắc mắc kết quả từ ngày 22/01/2024 đến hết ngày 28/01/2024.

Chi tiết thông báo tại đây