Tin tức - thông báo
 • Đối tượng đăng ký

Sinh viên khóa 24, 25 đã có điểm đạt 4 cấp độ Anh văn tổng quát (Anh văn 1, 2, 3, 4) mới đủ điều kiện đăng ký tham gia kỳ thi.   

Sinh viên khóa 26, 27 đã có điểm đạt 7 cấp độ Anh văn tổng quát (Anh văn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) mới đủ điều kiện đăng ký tham gia kỳ thi.   

 • Thời gian đăng ký:

Từ 22 giờ ngày 11/10/2023 đến 18 giờ ngày 12/10/2023   

 • Hình thức đăng ký:

SV đăng ký trực tuyến tại trang https://regist.vlu.edu.vn/

 • Thông tin lịch thi   
 1. Ngày 29/10/2023: tối đa 700 sinh viên (Mã LHP: 231_71ENG710080_01)
 2. Ngày 05/11/2023: tối đa 700 sinh viên (Mã LHP: 231_71ENG710080_02)
 3. Ngày 12/11/2023: tối đa 700 sinh viên (Mã LHP: 231_71ENG710080_03)
 4. Ngày 26/11/2023: tối đa 700 sinh viên (Mã LHP: 231_71ENG710080_04)
 5. Ngày 03/12/2023: tối đa 700 sinh viên (Mã LHP: 231_71ENG710080_05)
 6. Ngày 10/12/2023: tối đa 700 sinh viên (Mã LHP: 231_71ENG710080_06)
 7. Ngày 17/12/2023: tối đa 700 sinh viên (Mã LHP: 231_71ENG710080_07)