Tin tức - thông báo
  • KHÓA 29 (TS2023)

Thông báo về việc tổ chức các học phần Giáo dục quốc phòng (GDQP) trong HK231 cho SV K29, Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây