Tin tức - thông báo

Thông báo Hướng dẫn xét Miễn thi Kiểm tra đầu khóa, Miễn học phần  tiếng Anh cho Tân SV Khóa tuyển sinh năm 2023 (K29) bằng Chứng chỉ Tiếng Anh Xem tại đây

Thông Báo Cập nhật, điều chỉnh Quy định đào tạo Anh văn tổng quát khóa K25 (2019) trở về trước Xem tại đây

Thông Báo Cập nhật, điều chỉnh Quy định đào tạo Anh văn tổng quát khóa K26 (2020)  Xem tại đây

Thông Báo Cập nhật, điều chỉnh Phụ lục 01 và 02 trong Quy định đào tạo Anh văn tổng quát khóa K27 (2021) trở đi  Xem tại đây

Quyết định 1455/QĐ-ĐHVL-ĐT về quy định Đào tạo Anh văn tổng quát trình độ đại học hệ chính quy chương trình đào tạo tiêu chuẩn áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021 trở đi xem tại đây

Quyết định 1526/QĐ-ĐHVL về quy định Đào tạo Anh văn tổng quát trình độ đại học hệ chính quy chương trình đào tạo đặc biệt áp dụng từ ừ khóa tuyển sinh năm 2021 trở đi xem tại đây

Mẫu đơn xin hoãn học chương trình AVTQ Tải đơn tại đây

Xem Video Hướng dẫn đăng ký môn học AVTQ Tại đây