Tin tức - thông báo

Thân gửi sinh viên,

Thực hiện theo thông báo số 413/TB-ĐHVL ngày 08/05/2023, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên kính Thông báo về việc triển khai kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện học kì 2, năm học 2022  2023 (HK222):

  • Thời gian sinh viên tự đánh giá kể từ ngày 18/5/2023 đến hết ngày 24/5/2023.
  • Thời gian phản hồi/ thắc mắc kết quả từ ngày 09/6/2023 đến hết ngày 13/6/2023.

Chi tiết thông báo tại đây