Tin tức - thông báo

Nhà trường tổ chức cho các em đăng ký học phần học kỳ 3, đợt 3 như sau:

  1. Thời gian đăng ký

Từ 21:00 ngày 17/6/2021 đến hết 23:00 ngày 18/6/2021

Sinh viên vào địa chỉ https://regist.vlu.edu.vn/ để đăng ký.

  1. Đối tượng đăng ký
  • Tất cả sinh viên các khóa, ngành.
  1. Một số lưu ý khi đăng ký học phần đợt 3
  • Trong đợt 3 sinh viên chỉ được đăng ký bổ sung và hiệu chỉnh Thời khóa biểu các học phần mới mở và các học phần còn chỗ, không được hủy kết quả đã đăng ký.
  • Để bảo toàn kết quả đã đăng ký, sinh viên thực hiện thay đổi mật khẩu mặc định của tài khoản online và email Văn Lang.
  • Sinh viên nên cân nhắc khi đăng ký vào những lớp học phần có sĩ số đăng ký thấp vì những lớp đó dễ thuộc diện bị hủy do không đủ điều kiện mở lớp.
  • Đây là đợt đăng ký cuối cùng của học kỳ 3. Sau khi kết thúc đăng ký đợt 3, Phòng Đào tạo sẽ công bố danh mục các lớp học phần đủ điều kiện mở lớp và hủy các học phần không đủ sĩ số mở lớp.
  1. Đối với học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh
  • Sinh viên K26 khi đăng ký phải chọn Thời khóa biểu của 2 học phần (HP3 và HP4) có cùng đại đội, ví dụ:

Chọn môn: Giáo dục quốc phòng 3 (TH), chọn mã lớp học phần 3: 202DQP0050-C70

Chọn môn: Giáo dục quốc phòng 4 (TH), chọn mã lớp học phần 4: 202DQP0061-C70

[C70 là đại đội 70]

    

PHÒNG ĐÀO TẠO