Tin tức - thông báo

Để thêm cơ hội đăng ký Thời khóa biểu học kỳ 3 của năm học 2020 – 2021 (HK203) cho sinh viên tất cả các khóa (K23, K24, K25, K26), Nhà trường đã mở thêm các lớp học phần và triển khai đăng ký đợt 2 sớm hơn so với thông báo, thời gian đăng ký đợt 2 như sau:

Từ 20:00 ngày 9/6/2021 cho đến hết 13:00 ngày 11/6/2021.

Sau khi kết thúc đăng ký đợt 2, Nhà trường sẽ thông báo đăng ký đợt bổ sung (nếu có).

Sinh viên chưa đăng ký kế hoạch cá nhân sẽ được vào đăng ký môn học HK203 vào đợt này.

Lưu ý: Sinh viên thay đổi mật khẩu mặc đỉnh để đảm bảo bảo mật tài khoản đăng ký.