Tin tức - thông báo

Học kỳ 3 năm học 2020 - 2021 bắt đầu từ 28/6/2021 đến hết 30/8/2021 (gọi tắt là HK203). Học kỳ 203 là học kỳ dành cho sinh viên thực tập, kiến tập bên ngoài theo lịch trình do Khoa thông báo. Đồng thời đây cũng là học kỳ sinh viên học một số học phần theo kế hoạch và theo lộ trình bắt buộc, dành cho sinh viên học vượt, học trả nợ, để đảm bảo lộ trình học tập đúng thời hạn.

Sinh viên đăng ký học phần HK203 theo kế hoạch sau:

Thời gian đăng ký

Đối tượng đăng ký

Địa chỉ đăng ký

Đợt 1

Từ 20:00 ngày 04/6/2021 đến 12:00 ngày 06/6/2021

Những sinh viên đã đăng ký kế hoạch học tập HK203.

 https://regist.vlu.edu.vn/

 Đợt 2

 Từ 20:00 ngày 10/6/2021 đến 12:00 ngày 12/6/2021

Toàn bộ sinh viên khóa K23, K24, K25, K26 bao gồm cả sinh viên đã đăng ký kế hoạch học tập và chưa đăng ký kế hoạch học tập HK203.

Phòng Đào tạo sẽ mở các đợt đăng ký bổ sung sau khi có kết quả thi HK2. Sinh viên chú ý xem thông báo trên trang trực tuyến của trường và thông báo gửi đến từ Phòng Đào tạo.

Khóa 26 học thực hành Giáo dục quốc phòng và An ninh (học phần 3 và học phần 4) tập trung từng đợt theo Thời khóa biểu do Phòng GDQPAN thông báo sau.

3.  Đối tượng đăng ký HK203

  • Sinh viên của các ngành đăng ký học theo kế hoạch đào tạo của Khoa và theo lộ trình bắt buộc đối với học phần Anh văn (xem Thời khóa biểu và danh mục gửi kèm).
  • Sinh viên có điểm tổng kết học phần bị điểm F (dưới 4,0 tính theo thang điểm 10) đăng ký học trả nợ để không rơi vào diện bị cảnh báo, buộc thôi học, tạm ngừng.
  • Sinh viên có điểm tổng kết học phần đạt điểm D và D+ (từ 4,0 đến 5,4 tính theo thang điểm
  • đăng ký học cải thiện để đảm bảo điều kiện tốt nghiệp.
  • Sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy từ 0 trở lên (tính theo thang điểm 4) được đăng ký học trước một số học phần có trong danh mục mở lớp HK203.

4.  Khối lượng đăng ký học tập ở HK203

  • Sinh viên đăng ký khối lượng học tập ở HK203 tối đa 12 tín chỉ.

 

Sinh viên xem chi tiết Thông báo đăng ký tại đây