Tin tức - thông báo

TT

MÃ MH

Tên MH

Số TC

Tên ngành

Nhóm thi

Ngày thi

Giờ thi

Cơ sở thi

Mã Khoa

Ghi chú

1

DTA0030

Anh văn 3

3

Học lại

HL

20/04/2021

18g30

CS3

VNN

 

2

DTA0240

Anh văn chuyên ngành quản trị 2

3

Học lại

HLQT-01

20/04/2021

18g30

CS3

KQT

 

3

DTQ0012

Chinese 1

3

Học lại

24D-HL

20/04/2021

18g30

CS3

KDL

 

3*

DTQ0042

Chinese 4

3

Học lại

23D-HL

22/04/2021

18g30

CS3

KDL

cập nhật ngày 16/4/2021

4

DXH0061

Cơ sở văn hóa Việt Nam

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

26LH-04

19/04/2021

18g30

CS3

KDL

 

5

DCP0070

Đại cương về khoa học & CNTP

2

Công nghệ thực phẩm

26CP-01

20/04/2021

18g30

CS3

KMS

 

6

DKT0061

Kinh tế lượng

3

Học lại

HLCO-01

20/04/2021

18g30

CS3

KTM

 

7

DKT0010

Kinh tế vi mô

3

Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Bất động sản; Quản trị kinh doanh

26KT, 26TC, 26BDS, 26Q

19/04/2021

18g30

CS3

KKE,KTC,KQT

 

8

DKT0010

Kinh tế vi mô

3

Kinh Doanh Thương Mại

26CK, 26CM

19/04/2021

18g30

CS3

KTM

 

9

DMC0911

Kỹ thuật khuôn mẫu

2

Thiết Kế Công Nghiệp

24CN-01

19/04/2021

18g30

CS3

KMC

 

9*

DKT0020

Marketing căn bản

3

Kinh doanh thương mại

(GV.Nguyễn Thoại Hồng)

26C+HL

22/04/2021

18g30

CS3

KTM

cập nhật ngày 16/4/2021

10

DXH0330

Những vấn đề xã hội

3

Tâm lý học

24TL-01

19/04/2021

18g30

CS3

KXH

 

11

DQT0010

Quản trị học

3

Kinh Doanh Thương Mại

26CK, 26CM

20/04/2021

18g30

CS3

KTM

 

12

DQT0010

Quản trị học

3

Quản trị kinh doanh

26Q-11

20/04/2021

18g30

CS3

KQT

 

13

DVL0060

Vật lý kỹ thuật

3

Kỹ Thuật Nhiệt

26NL-01

19/04/2021

18g30

CS3

KKT

 

14

DTQ0820

Viết tiếng Trung 1

3

Đông Phương Học (Trung Quốc học)

26DP-T4

20/04/2021

18g30

CS3

KXH

 

15

DFB0040

Tài chính doanh nghiệp 2

3

Tài chính-Ngân hàng

23TC+HL

22/04/2021

18g30

CS3

KTC

Cập nhật ngày 16/4/2021