Tin tức - thông báo

Căn cứ thông báo số 189/TB-BGDĐT ngày 02/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển sinh đi học tại BA LAN năm 2021, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thông tin đến sinh viên, chi tiết xem thông báo và các phụ lục đính kèm:

 

Thông báo đính kèm

 

Phụ lục