Tin tức - thông báo

Căn cứ thông báo số 186/TB-BGDĐT ngày 02/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2021, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thông tin đến sinh viên, chi tiết xem thông báo và các phụ lục đính kèm:

 

Các Phụ lục