Tin tức - thông báo

1. Đối tượng và thời gian đăng ký

Tất cả sinh viên các ngành, các khóa, các chương trình (Chương trình đặc biệt, Chương trình tiêu chuẩn, Chương trình tiên tiến) đăng ký bổ sung cùng đợt, theo thời gian sau:

 

Khóa

Ngày, giờ đăng ký

Ghi chú

K23, K24 K25, K26

Từ 09:00 ngày 07/01/2021

đến 07:30 ngày 10/01/2021

- Các môn chung thời gian đăng ký sẽ mở từ 22:30 ngày 07/01/2021 đến 7:30 ngày 10/01/2021.

- Các ngành thuộc khối sức khỏe (Dược, Điều dưỡng & Kỹ thuật xét nghiệm y học, Răng - Hàm - Mặt), chỉ đăng ký bổ sung các học phần có tổ chức đăng ký online (như ghi chú ở đợt đăng ký chính thức).

2. Địa ch đăng ký:

3. Một số lưu ý trong đợt đăng ký bổ sung

- Trong đợt đăng ký bổ sung, sinh viên giữa các khóa được đăng ký vào các lớp học phần tổ chức cho nhiều khóa cùng học (Sinh viên chọn menu đăng ký NGOÀI KẾ HOẠCHĐÚNG KẾ HOẠCH để xem đầy đủ các môn được tổ chức).

- Trong đợt đăng ký bổ sung, nếu tìm được chỗ trống, sinh viên có thể thay đổi Thời khóa biểu (đổi nhóm để chọn nhóm khác, hủy Thời khóa biểu đã đăng ký để chọn lại Thời khóa biểu mới, hủy/rút bớt đăng ký học phần và/hoặc đăng ký bổ sung học phần). Sinh viên cần cân nhắc kỹ trước khi thay đổi Thời khóa biểu, để tránh bị mất chỗ và thiếu khối lượng học tập trong học kỳ. Khi muốn thay đổi Thời khóa biểu đã đăng ký thì sinh viên phải chắc chắn rằng  chọn được TKB mới; đồng thời, đổi mật khẩu tài khoản cá nhân để tránh trường hợp bị xóa hoặc bị thay đổi Thời khóa biểu.

- Sinh viên nợ học phần cùng đăng ký học lại trong đợt đăng ký bổ sung. Sau đợt này, nếu vẫn chưa đăng ký được, sinh viên đến Phòng Đào tạo (Hub CS1 và CS3) để hỗ trợ tìm Thời khóa biểu (nếu có), thời gian: từ ngày 12/01/2021 - 25/01/2021.

- Sau khi kết thúc đăng ký học phần đợt bổ sung, việc rút bớt học phần và/hoặc đăng ký thêm học phần chỉ giải quyết cho những trường hợp đặc biệt (có lý do chính đáng), sinh viên liên hệ với Phòng Đào tạo (HUB CS1 và CS3) trước ngày 20/01/2021 để được xem xét; sau thời gian này, mọi yêu cầu sẽ không được giải quyết.

                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO