Tin tức - thông báo
Do một số SV K25 có ca thi ngày 26/12/2020 kết thúc sát giờ đăng ký học phần, nên thời gian đăng ký môn học của khóa K25 sẽ được điều chỉnh như sau:
Thời gian đăng ký học phần HK2 đợt chính thức: bắt đầu từ 22:15 ngày 26/12/2020 đến hết 19:00 ngày 28/12/2020.

Lưu ý: Để tránh yêu cầu truy cập 2 lần khi vào trang đăng ký môn học, sinh viên có thể truy cập trực tiếp vào trang đăng ký: https://regist.vlu.edu.vn/

 

PĐT.