Tin tức - thông báo

Căn cứ thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo ngày 12/8/2015 vể việc thực hiện Quy chế đánh giá kết quả điểm rèn luyện, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thông báo kế hoạch đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kì 1, năm học 2020-2021, chi tiết như sau:

  • Sinh viên truy truy cập đánh giá: http://online.vlu.edu.vn
  • Mục truy cập đánh giá: Đánh giá điểm rèn luyện
  • Thời gian đánh giá: từ ngày 21/12/2020 đến hết ngày 03/01/2021
 

Các bước đánh giá

Đơn vị

thực hiện

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Sinh viên tự đánh giá

Sinh viên

21/12/2020

03/01/2021

Ban cán sự và chủ nhiệm lớp đánh giá

Ban cán sự

04/01/2021

10/01/2021

Các khoa đánh giá

Khoa

11/01/2021

24/01/2021

Sinh viên xác nhận kết quả

Sinh viên

25/01/2021

31/01/2021

Khoa tổng hợp và công nhận kết quả

Khoa

01/02/2021

06/02/2021

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trình Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện công nhận kết quả của sinh viên

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

01/02/2021

06/02/2021

 

 

Xem chi tiết thông báo hướng dẫn đánh giá điểm Rèn luyện tại đây