Tin tức - thông báo

THÔNG BÁO

V/v: đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

1. Đối tượng và địa chỉ đăng ký

2. Thời gian đăng ký đợt chính thức và khối lượng đăng ký

 

Khóa

Ngày, giờ đăng ký

Ghi chú

K25

Từ 22g15 ngày 26/12/2020

đến 19g00 ngày 28/12/2020

-   Khóa 25 ngành Dược không đăng ký online.

-   Khóa 25  các ngành Điều Dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học chỉ đăng ký trực tuyến học phần Anh văn 4.

K26

Từ 20g00 ngày 28/12/2020

đến 19g00 ngày 31/12/2020

-   Khóa 26 các ngành Điều dưỡng, Dược, Kỹ thuật xét nghiệm y học, đăng ký trực tuyến học phần Kinh tế chính trị và Anh văn IELTS.

-   Khóa 26 Răng - Hàm - Mặt chỉ đăng ký trực tuyến học phần Anh văn IELTS.

K23

K24

Từ 12g00 ngày 02/01/2021

đến 22g00 ngày 03/01/2021

-   Khóa 24 các ngành: Điều dưỡng, Dược, Kỹ thuật xét nghiệm y học, không đăng ký học phần trực tuyến.

Các học phần không đăng ký trực tuyến của các ngành sức khỏe (Dược, Điều dưỡng & Kỹ thuật xét nghiệm y học, Răng - Hàm - Mặt) sẽ do Phòng Đào tạo đăng ký vào hệ thống theo thời khóa biểu cố định.

- Sinh viên đăng ký khối lượng học tập đảm bảo tối thiểu 14 tín chỉ, tối đa 25 tín chỉ (ngoại trừ sinh viên bị xếp loại học tập yếu và sinh viên năm cuối).

- Thời khóa biểu sẽ được công bố trên hệ thống online, sinh viên vào hệ thống xem Thời khóa biểu trước ngày đăng ký chính thức.

- Nếu sinh viên gặp vướng mắc trong quá trình đăng ký, phản hồi ngay với Phòng Đào tạo trên trang online, hoặc gửi email vào địa chỉ hopthudaotao@vanlanguni.edu.vn để được hướng dẫn.

...

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây.